Vi erbjuder utredning och omhändertagande av de flesta öron- näs- och halssjukdomar samt yrsel och balansrubbningar.

Välkommen till Öron Näsa Hals Specialisterna – en privat ÖNH mottagning i centrala Borås. Här möts du av läkare med lång erfarenhet av öron-, näs- och halssjukdomar samt kompetent och trevlig personal som sätter dig som patient i fokus.

Varför välja Öron Näsa Hals Specialisterna?

Vårt mål är att kunna erbjuda hög tillgänglighet, ett personligt bemötande och ett professionellt evidensbaserat omhändertagande. Hos oss kan du snabbt och enkelt boka en tid till en öron-näs-halsspecialist! Nedan följer ett axplock av de sjukdomar och tillstånd som vi handlägger.

Öron

Vaxpropp

Har du besvär med återkommande vaxproppar? Öronvax bildas i körtlar i yttre delen av hörselgången och utgör en skyddande hinna i hörselgången. Hur mycket som bildas är väldigt varierande. Användandet av hörapparat, hörselproppar och tops kan packa vaxet in mot trumhinna vilket försvårar den naturliga vaxtransporten. Den gamla sanningen ”inget mindre än armbågen i örat” gäller fortfarande. Hos oss får du hjälp med att avlägsna vaxproppar på ett säkert sätt och råd kring hur du kan förhindra att problemen återkommer!

Hörselgångsproblem

Klåda, svullnad och smärta i hörselgången är vanliga problem, inte minst under badsäsong. Eksem i hörselgången kan försvaga den naturliga barriären mot svamp och bakterier. Hörselgångsinfektioner kan vara väldigt smärtsamma och man upplever ofta lockkänlsa och hörselnedsättning. Mekanisk rengöring utgör en hörnsten i behandlingen för att nå ett gott behandlingsresultat. Vi hjälper dig med rengöring och erbjuder adekvat behandling.

Öroninfektion

Infektioner i örat utgörs av akuta infektioner i mellanörat och mer långvariga (kroniska) infektioner. Akut mellanöreinfektion innebär en bakterieorsakad infektion i mellanörat där vanliga symtom är smärta feber och rinnande öra. Infektionerna är vanligast i barnaåren men förkommer även hos vuxna.

Kroniska öroninfektioner förekommer i olika former såsom hål på trumhinnan och pärlcysta i mellanöra eller hörselgång. Hos oss kan du få en snabb tid för bedömning och behandling av öroninfektion.

Hörselnedsättning

Hörselnedsättning är vanligt, inte minst med stigande ålder. Det finns principiellt två typer av hörselnedsättning; ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning. Ledningshinder innebär att örats förmåga att leda in ljudvågorna till innerörat inte fungerar som den ska. Ett ledningshinder har sin orsak i hörselgången eller i mellanörat och är av mekanisk karaktär. Det kan till exempel bestå av en vaxpropp, hål på trumhinnan eller skada på hörselbenen.

Sensorineural hörselnedsättning däremot innebär att sinnescellerna i örat skadats. Orsakerna kan vara många där stigande ålder är den vanligaste. Även buller och ärftliga orsaker är vanliga. Vi erbjuder en noggrann undersökning av dina öron tillsammans med ett enklare hörseltest. Vid behov kan du remitteras vidare till en mer avancerad hörselundersökning samt för hjälp med utprovning av hörhjälpmedel.

Tinnitus

Tinnitus är ett subjektivt ljud såsom ett pip, tjut, sus, brus eller liknande från öronen som kan förekomma i det ena eller båda öronen. Ljud förekommer kortvarigt hos de flesta utan att det stör. Om ljudet är kvarvarande eller är störande brukar det kallas för tinnitus. Vanligaste orsakerna är hörselnedsättning till följd av stigande ålder eller bullerskada. Tinnitus kan även ha andra orsaker såsom läkemedelsbiverkan, muskelspänningar och blodtrycksförändringar. Varför en del personer drabbas av tinnitus och andra inte, är inte klarlagt. Det finns även en koppling mellan tinnitus och stress, ångest och depression. Vid utredning av tinnitus görs en undersökning av öron och hörsel. Välkommen att boka tid för konsultation!

Näsa

Nästäppa

Att vara täppt i näsan och uppleva svårigheter med sin näsandning är ett vanligt problem och kan nästan ses som en folksjukdom. Nästäppa påverkar inte sällan nattsömnen då tillståndet ofta förvärras när man ligger ner och man istället andas genom munnen. Svullnad av näsans slemhinna utgör den vanligaste orsaken till sänkt luftflöde genom näsan vilket i sin tur kan bero på en överaktiv slemhinna eller allergi. Anatomiska faktorer såsom sned nässkiljevägg eller stora näsmusslor kan också ge nästäppa. Vi erbjuder en specialistläkarbedömning av din näsa och övre luftväg där vi använder ett fiberendoskopiskt instrument för att kunna kartlägga hela näsan!

Bihålebesvär

Upplever du problem från dina bihålor? Bihålorna är håligheter i ansiktsskelettet som via sina utförsgångar har kontakt med näsan. Funktionen av bihålorna oklar. Bihålorna bekläds med slemhinna av samma typ som finns i näsan. Slemhinnan kan svullna och leda till problem med återkommande infektioner. Symtom som kan bero på infektion i bihålorna är nästäppa med eller utan snuva, nedsatt luktsinne och tryckkänsla över ansiktet. Kronisk bihåleinfektion innebär att besvären funnits mer en 3 månader och kan ha ett inslag av näspolyper. Noggrann analys av symtom, undersökning med fiberendoskop och ibland röntgen är hörnstenar i utredningen. Välkommen att boka tid för en konsultation!

Näspolyper

Näspolyper kan ses som ett uttryck för kronisk bihåleinflammation och beror på inflammation i näsans och bihålornas slemhinna. Näspolyper är en kronisk sjukdom och har vanligen sitt ursprung i bihålorna och då framförallt i käkbihålorna och silbenscellerna. Det finns en koppling mellan näspolyper och samtidig astma och överkänslighet mot vissa värktabletter. I grunden är behandling av näspolypos medicinsk med kortison i olika former. Operation kan vara aktuellt i vissa fall. Noggrann analys av symtom, undersökning med fiberendoskop och ibland röntgen är hörnstenar i utredningen. Välkommen att boka tid för en konsultation!

Näsblödning

Näsblödning drabbar nästan alla någon gång i livet. De flesta näsblödningar är okomplicerade men hos cirka 6% av de som blöder näsblod behöver sjukvården hjälpa till att stoppa blödningen. Riskfaktorer för att drabbas av återkommande näsblödningar innefattar användande av blodförtunnande läkemedel, nässpray, näspetning och förkylning. Öron Näsa Hals Specialisterna erbjuder undersökning och behandling av återkommande näsblödning och vi ger också råd kring hur du ska undvika framtida näsblödningar.

Överanvändning av nässpray

Flitigt användande av receptfria avsvällande näsdroppar/sprayer påverkar näsans slemhinna negativt. Genom att använda dessa preparat längre tid än rekommenderat slås näsans egen regleringsförmåga ut vilket leder till svullna slemhinnor i näsmusslor med nästäppa som följd. Detta gör att man gärna ökar dosen ytterligare för att kunna andas och plötsligt så är man ”beroende” av sin nässpray. Man behöver bryta denna negativa spiral och för det finns det andra behandlingsmöjligheter. Välkommen att boka tid för en undersökning så berättar vi mer!

Munhåla och hals

Slemhinneförändringar i munhålan

Det finns många typer av slemhinneförändringar i munhålan både av kronisk och mer akut art. Det kan röra sig om fläckar med avvikande färg, blodkärlsnystan, polypliknande förändringar, blåsor och sår som inte vill läka. Det finns också en del slemhinneförändringar i munhålan som kan vara uttryck för någon mer allmän sjukdom. Sår som inte läker på 2 – 3 veckor ska utredas skyndsamt. Hos oss kan du få hjälp med bedömning och provtagning av slemhinneförändringar i munhålan.

Spottkörtelbesvär

Spottkörtlarnas funktion är att producera saliv som är viktigt för att fukta slemhinnor i mun och svalg, underlätta sväljning och tal samt att skydda tänderna. De större spottkörtlarna förekommer i par där öronspottkörteln är den största följt av underkäksspottkörteln och spottkörteln under tungan. Därtill finns det mellan 500 – 1000 mindre spottkörtlar fördelade i hela munhålan. Med åldern minskar salivproduktionen vilket kan leda till muntorrhet och ökad risk för infektion. Många läkemedel har minskad salivproduktion som biverkan. Svullnad av en spottkörtel i samband med måltid kan bero på sten i spottkörtelns utförsgång så kallad spottsten. Massage över spottkörteln tillsammans med salivstimulerande sugtabletter eller annat som ökar salivproduktionen såsom en bit citron kan hjälpa.

Halsinfektioner

Halsont är ett av de vanligaste symtomen från öron-, näsa-, halsområdet som leder till att man söker sjukvård. Den virusorsakade förkylningen är den absolut vanligaste orsaken till halsont följt av halsfluss (tonsillit) som kan bero på virus eller bakterier, framför allt streptokocker. Återkommande halsinfektioner ska utredas och eventuella smittkällor till infektionerna ska kartläggas. Behandling kan bestå av antibiotika och vi återkommande tonsilliter kan operation av halsmandlarna bli aktuellt. Hos oss får du en specialistläkarbedömning utan väntetider!

Sväljningsbesvär

Sväljningssvårigheter (dysfagi) kan ha många olika orsaker. Att svälja är kroppens mest komplicerade reflex där 13 muskelpar och den övre muskeln i matstrupen deltar. Sväljningen kan delas upp i tre faser, den i munnen, den i halsen och den i matstrupen. Sväljningssvårigheter innebär att man har problem med en eller flera faser i sväljningen. Orsakerna varierar och kan exempelvis ha sitt ursprung i neurologiska orsaker såsom exempelvis stroke, läkemedelsorsakad muntorrhet, reflux och allvarliga orsaker såsom cancer. Nytillkomna sväljningssvårigheter ska utredas skyndsamt!

Klumpkänsla i halsen

Klumpkänsla i halsen är ett vanligt symtom som ofta beskrivs som en diffus klump, ofta lokaliserad i nedre delen av halsen, som man framförallt upplever i samband med salivsväljning (torrsväljning). Man har inga egentliga sväljningssvårigheter utan är besvärsfri vid måltid. Vanliga orsaker är refluxbesvär (sura uppstötningar), men kan också ha sitt ursprung i en muskulär trötthetskänsla av halsens muskulatur ledande till återkommande harklings- och sväljningsbehov. Även tand- och tungpressning, inte minst nattetid, är vanliga orsaker. Genom en noggrann anamnes, undersökning med fiberendoskop av halsen kan man ofta komma nära en förklaring. Välkommen att boka tid för en konsultation!

Knöl på halsen

En nytillkommen knöl på halsen ska alltid tas på allvar och utredas skyndsamt. Orsakerna kan variera beroende på vilka symtom som föreligger förutom knölen på halsen. Vid infektioner i mun och tänder svullnar ofta lymfkörtlar upp på halsen som en del av kroppens immunförsvar. Talgcystor och fettansamlingar är andra orsaker till knölar på halsen. Cancer i huvud- och halsområdet kan också presentera sig som en nytillkommen knöl på halsen och detta är anledningen till att samtliga knölar ska utredas skyndsamt. Öron Näsa Hals Specialisterna erbjuder specialistläkarbedömning med korta väntetider och vid behov av mer omfattande utredning kan det vara aktuellt med remiss för vidare utredning på sjukhus.

Röst

Långvarig heshet

Heshet som innebär en förändrad röstkvalité är ett vanligt symptom vid övre luftvägsinfektioner och förkylning. Det är oftast självläkande och ingen speciell behandling krävs. Röstvila ett par dagar kan vara värdefullt. Rösten förändras med åldern och det är vanligt att erfara en svagare röst med ett förändrat tonläge vid stigande ålder. Heshet som varar mer än 3 v utan uppenbar förklaring ska utredas och undersökas av en specialist. Genom att använda ett fiberendoskop kan vi erbjuda en noggrann stämbandsundersökning för att diagnostisera orsaker till hesheten. Välkommen att boka tid!

Harkling

Harkling är vanligtvis ett normalt beteende och inget tecken till sjukdom. En harkling består av en kraftig utandning med samtidigt pressat ljudande och är ett kraftfullt sätt att befria strupen från överflödigt slem eller matrester. Om man hela tiden har en känsla av ett behov att harkla sig kan det tyda på en inflammation i strupen eller annan svullnad. Återkommande harkling kan i sig självt leda till röstbesvär, heshet och inte sällan klumpkänsla i halsen. En del personer utvecklar ett vanemässigt beteende med återkommande harklingar, inte sällan efter en förkylning, som kan jämställas med tics. Vi erbjuder en undersökning av din hals och råd kring hur du kan undvika att vanemässigt harkla dig!

Yrsel

Allmänt om yrsel

Det är vanligt att någon gång i livet drabbas akut eller mer långvarig yrsel. Yrsel är ingen egen sjukdom, utan ett symptom där en mängd olika sjukdomar och störningar kan ge yrsel och en känsla av obalans eller ostadighet. Påverkan av balansorganet i innerörat kan ge yrsel, ofta som en känsla av att det snurrar. Yrsel beror på en informationskonflikt till hjärnan och när sinnenas information inte stämmer överens uppstår yrsel. Det finns en direktkoppling mellan balansorganet och ögonrörelser och vid undersökning för sjukdomar i balansorganet testas reflexerna mellan balansorganet och ögat (vestibulo-oculära reflexen).

Kristallsjuka - godartad lägesyrsel

Den vanligaste orsaken till akut yrsel hos vuxna personer är godartad lägesyrsel, även kallad kristallsjuka. Kristallsjuka beror på att lösa kristaller lossnar från innerörats membran och hamnar på fel plats i örats båggångar. Symptomen är yrsel som blir värre i samband med lägesändring, t ex när man lägger sig eller vänder sig, i sängen eller lutar huvudet bakåt, men ofta upplevs även en känsla av ostadighet. Kristallsjuka är ofarligt men obehagligt och går vanligtvis att bota genom att kristallerna roteras på rätt plats igen. Vi hjälper dig med undersökning och behandling av kristallsjuka.

Virus på balansnerven och Ménières sjukdom

Akut uppkommen yrsel kan bero på något som kallas virus på balansnerven eller vestibulärt avbrott. Yrseln är vanligtvis kraftfull och beror på en funktionsförlust på det ena balansorganet. Denna yrsel startar vanligtvis hastigt inom några minuter från att man känner sig helt bra. Ofta upplevs det som att hela världen snurrar och illamående och kräkning är vanligt.

Hörsel- och balansorganet sitter tillsammans i innerörat och deras nerver har gemensamt förlopp. Vissa sjukdomar ger både hörselpåverkan och yrsel. Ménières sjukdom innebär en svullnad i innerörat som kan ge både hörselsymptom och yrsel. Vi hjälper dig med utredning och behandling av yrselsjukdomar som har sitt ursprung i örats balansorgan!